مراغه

مراغه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیدرضی فتاحی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
آرین کرمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرمحمد قویدل گل تپه
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
پوریا ارجمند آذرورجوی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
حسین مینائی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6852
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
شایان باباخانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7313
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی راشدی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
شایان صنعتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6800
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
یوسف نظام خواه
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6995
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
بهار بهکام
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
فائزه اصلانی فر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
سویل صارمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
پارمیدا پورقهرمانی گل تپه
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6902
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
عرشیا احمدی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
کیارش اصغری
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
لاریسا اصل محمودی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
نیکان پورموذن
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرحسین آشنائیان
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
پرهام ملک بقالی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6900
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
فربد غفاری تازه کند
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
سیدوالا جابری
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین حسین زادگان
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
امیررضا علی آستانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
آروین فرجی شیرین کند
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
ایلیا فیاضی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
حدیث روحی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
علی عباس پور
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
زهرا امیرعلیزاده
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
فاطمه علی پناهی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
ثنا صادق فام
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
پیمان ستارنژاد
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
پدرام رزمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین ذوالفقاری
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
فاطمه رحیمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
برهان پرویزی ورجوی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
شایان بهروز
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین قهرمانی سرگیزه
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
کوثر مخبری
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
امیرمهدی حجازی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین سیدی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
الهه مقیمی فام
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
آرمین رمضانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
بهاره نجات پور
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
آیلین رمضانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
آیسان حاجی زاده
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
امیر فردوسی قشلاق
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
علی شیخلو
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
ستایش غلامزاده
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
نهال گلی درخشی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
ریحانه چراغی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
میلاد نمازمراغی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان
اسرا فخیمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان مراغه - تیزهوشان
ابوالفضل اسماعیلی حاتمی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهید بهشتی-تیزهوشان