ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


رژین مسلمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد علیزاده فرد
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه امینی
حمیدررضا عظیمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6727
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه امینی
سایمان شکوری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6714
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه امینی
طاها محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه امینی
امیر محمد کریمی ترکمانی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه امینی
ایلیا شقاقی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه امینی
مهدی نجفی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6698
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه امینی
آرمین پازانی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه امینی
پینار اللهویردیلو
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی صالحی میانجی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه امینی
مائده مالک احمد آباد
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیما ناصری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
نسترن عبادی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6571
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مینا طهماسبی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
بهراد زاهدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
مائده حبیبی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سانای سیمین فر
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زینب جم ا
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شکوری بیرون
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا لطفی ماوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
آندیا آریا منش
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا علیزاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه امینی
میترا محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام قزوینی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه امینی
کوثر جوانمردی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان