تبريز

تبريز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهدیه اسکندریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 6 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
هستی برزگر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
سنا جانبازعلمداری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مبینا عبدلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
زهرا شب زنده قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
مهدیه ماهی شیشوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
دیبا زارعه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
زهرا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مهرداد حسن زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7044
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
حامد فربخش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
نگین سهیلی دولت آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
نیلا محمودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
سیدکارنگ پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
حمیدرضا وکیل زاده دیزجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین فیضی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7047
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
احسان نجفی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سهیل محمودی اشان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7001
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
سینا قهرمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مصطفی ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
الینا اسدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
رادین چارسوئی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6737
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمد علیزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
نازنین زهرا قیچی ساز تبریزی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
فاطمه رمضانی ذوالبین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
غزل خرازی پاکدل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
سید صدرا محمدی فانید
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مائده علیزاده فاضل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
امیررضا غفارزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
آیدین ولایتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
پویا به فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی نقی پور باسمنج
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6860
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
هلیا رامش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6646
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مبین شاکری باویل علیائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6753
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
ایناز قلی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
وهاب حاجبی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
هلیا قاسم نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
محمدمهیار ملک عباسلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرمهدی اصغریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
آریا عبداله پور رنجبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
عرشیا عبداله پور رنجبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
انیسا حسین پور ایوندی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6819
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
بردیا خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
آیناز صبور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
هنگامه احمدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
صدرا مظفری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7515
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین اشرفیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
آرتین بیله جانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7940
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
ایلیا محمودنژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
آرمین رسولی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد پوررضا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مریم سالمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
علی خازن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
رضا معبودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
نیما علی زاده امامیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
کوثر فروغ ریحانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مهدیار شایقی عباس آباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
زینب مفتونی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
سپهر رنجبری زاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
بابک جمالی رفیع
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6977
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
رسا آذری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
نیکان حبیبی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
وانیا خلیلی اصفهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
دانیال رجالی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرمانی صمدی راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6935
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
بهراد مرادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
امید داداش زاده جبدرقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7143
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
محمدامین رضوانی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمهدی سلیمان زاده مهماندار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سیده زینب یحیوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
علیرضا فرشچیان اسماعیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
رضا بیور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
سویل شفیعی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ایلیار سجادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
سروین سیفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6558
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
امیرمحمد اسفندیاری نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
جعفر پوربابا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
مهدی حاج علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7015
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
رویا سیار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6900
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
امیرمحمد فلاحی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
آتیلا هاتفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آروین جوان پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین کلاهدوز محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
ملیسا بلال زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6656
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
ثنا مطلبی قره تپه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مریم ابراهیم زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
علی اصغر بلوغ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
رقیه وطن خواه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
امیرحسین عزیززاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7000
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرمهدی عزیززاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
الشن شیخ بیگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
میر سپهر طالبی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
ثنا رضائی حمزه کندی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
امیرمحمد فکورنیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
زهرا حیدرزاده ینگی کند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6885
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
الیسا ناصری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
سلوا بخشی سعد آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
نیلیا عبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
هستی شمسی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
آیناز نوری زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
ملیکا مکبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6808
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مهسا عبدالهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6962
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حورا محمودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
پانیذ جنت دوست
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ایلیا حبیبی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
امیر حدادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
آیتک کریم زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7385
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
علی سان عبدالعلی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
آنیتا سندسی نوبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6985
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سانای عباس پور طالعی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ال آی صباغ عصر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6613
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
امیرکیا آسیابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
فراز محمد قدیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
محمدحسین شکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد مهکام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
سید پنام قرشی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6847
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
میشا قویدل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
ماهان قنبر زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
سامان بخش زاد هیزمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
نگین سلطانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
امیرعباس کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7612
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
ماریا غلامین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
بنیامین خیراله خانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7629
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
عطا درگاهی مللو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7316
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
بهنود محمودی مزرعه شادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
محدثه خورشیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
زهراسادات حسینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
رادین حضرتی جوانان گروه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
متینا میرزائی کهق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
محمدمهدی سمندر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
مهسا عبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
بهناز امیدی کذبین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
صبا محمودپورحسنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
متین منافی هراب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
معین خانزاده علویق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6779
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علی محمد بایبوردی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
دانیال قاسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
محمد مراد پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
فرهام رشیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
علی محمد محمودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6936
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آرتین احمدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
کیارش فدائی حق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6986
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آرین طاقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7460
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حسام ابراهیم زادرهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6716
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
سیده ثمین عارف حسینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
آرمان مهرگستر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه5
افشار اسماعیل زاده حجتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علیسان خدایاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
ملیسا خدایاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید