مياندوآب

مياندوآب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مبینا مطهری فر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین فرج زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 7358
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین دباغی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی برزگری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حدیثه قلی پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش لطفی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا محمودی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد یدی پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه صالحی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین دادعلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرمان منفردنیاکی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرین حاجی پور اصل
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6458
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهیدبهشتی
یسنا بدر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
احسان اصغری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زهرا صالحی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
سیدحسین موسوی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیررضا صادقی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه نورمحمدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
سارا باقرزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مهیار الهوریزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین اصغری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدعماد محبوبی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرین غفاری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی پوراصغر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهیدبهشتی
هجران سپهری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین قلی فام
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
عرشیا ابراهیمی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین غنی پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آنیلا صفری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث نکویی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین دادعلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین ایمانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
دینا کشاورزی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس چابکان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علی مدیری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علیرضا قهرمانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
عرشیا سلطان زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ساینا پوررشیدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین قربانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمد خسروی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
صدرا باقرنژاد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی علیزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیدا حسین پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی بهرامی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیناز بیرامی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین محمدزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد محرابی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ساغر راد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا قربانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدحسین ابراهیمی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدامین مدهوران
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ساینا ثبوتی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد عباسی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ثمین صفرزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا صابری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا محمدوند
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان