نقده

نقده - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مبینا وکیلی
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صنعتی
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
ساوین خلیلی
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیاد بانی زاوشتی
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
کیان درویش سیاح
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین بکتاش
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی عزیزی فر
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حسین ابراهیم پورآذر
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مبین عذار
ششم دبستان - نقده
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدبهشتی