سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یاشار جالیزبان
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آنیتا جالیزبان سلماسی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا آقازاده مغانجوقی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل ییلاقی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رویا جعفری قره قشلاقی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محیا نوبهار
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
پویا علیقلی زاده
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی ورمرزیار
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ژینا مجاوری
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سحر رضایی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان