خوي

خوي - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آیلین خضرلوی اقدم
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :108
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مبینا نجف زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
علی محمودی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
آیسا شفائی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مهدی خوش خلق
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علیرضا نجف زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
بیتا حسین پور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
امیرمحمد احمدنژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
محمدمهدی بنیادی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
امیر علی زاده جعفرکندی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
سنا حسین زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
امیرعلی فیض منش
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
ماریا رادنژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مبین غفاری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
سبا گلوانی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7167
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
حدیث اژدری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
طاها صفرخان زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علیرضا هوشیارزاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
میلاد حسن نوه سی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
رضا حیدری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
امیرحسین جعفری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
یگانه توپچیان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
سیما زینال نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
طاها جنگی اقدم
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علی محمودیان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
هلیا قاسمی بیله واری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
امین پلچی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
امیرمحمد محمدی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
حنانه ابراهیمی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مبینا جعفرلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
فائزه حسین نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
بهرام بزرگ امید
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علی دنیامالی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
مائده شریف
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مسعود قره محمدلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
امیرمحمد طاهرلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی -خوی ( پسرانه )
آیناز زینال نژاد خوئی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
بهاره شرفخانی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )
آیلار طالبی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )