فولاد شهر

فولاد شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه عالی پور
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین منصوری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيداژه اي
امیرحسین جویباری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیداژه ای
سارا حمیدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان