خميني شهر

خميني شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا مرادی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
هنگامه مهرعلی اشراق
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
متین قصری
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیداژه ای
محمدامین عظیمی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیداژه ای