شهرضا

شهرضا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهدی قدیری
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید اژه ای
ثمین مرآتی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان امین دو
ابوالفضل شفایی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیداژه ای