كاشان

كاشان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سپهر جعفری آزاد
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 7078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید ترکیان فر
علی جهان خواه
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید ترکیان فر
محمدامین چاووشی
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید ترکیان فر
کوثر عبداللهی سن سنی
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
آتنا بیگانه
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
سما مدنی
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
سها اکرامی
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 7466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا حیدرزاده قزاآن
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6964
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
هستی مصلائی برزکی
ششم دبستان - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی