اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یکتا گودرزی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
فرزانگان امین 1
ریحانه کاظمی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زاهدی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
ساحل دستجردی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا امانی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آراد قندهاری
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اژه ای
مریم ملک زاده
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ایمان مولوی زاده
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیداژه ای 2
ایلیا ربیع
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید اژه ای
امیرارسلان عادلی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیداژه ای 2
ساینا سهرابی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6948
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی جعفری
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اژه ای
عارفه حسینی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قاسمی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا ابراهیمیان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
عسل مقضی
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان