خرمشهر

خرمشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرمحمد آوش
ششم دبستان - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا حسینی جلیلیان
ششم دبستان - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
طاهره حاتمی
ششم دبستان - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
حسین دشتی نژاد
ششم دبستان - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی