اميديه

اميديه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پرهام آیرمی
ششم دبستان - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی