رامهرمز

رامهرمز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا بنابهبهانی
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
الهه فتحی
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1