انديمشك

انديمشك - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بهار شمسی فر
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین کیامحمدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شیخ انصاری
ابوالفضل خادمی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شیخ انصاری
ماهان میرزاوند
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شیخ انصاری
بهار بافکار
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
کامران زیدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شیخ انصاری
امیر رضا رشید نژادی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 7113
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شیخ انصاری
محد مهدی تمجیدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شیخ انصاری