انديمشك

انديمشك - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرحسین کیامحمدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شیخ انصاری
ماهان میرزاوند
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شیخ انصاری
بهار شمسی فر
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل خادمی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شیخ انصاری
بهار بافکار
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
کامران زیدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شیخ انصاری
امیر رضا رشید نژادی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 7113
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شیخ انصاری
محد مهدی تمجیدی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شیخ انصاری
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید