ماه شهر

ماه شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عسل شهبازی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان