آبادان

آبادان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نازی عیسی زاده دریس
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی عیسی زاده دریس
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سید محمدامین موسوی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا قنبری عدیوی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مبین ورمزیار
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه عبدالشاهی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
عسل ناصری پبدنی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
الهه ابراهیمی معمره
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6830
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
احسان تحسینی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی
بهراد فردامیری
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی پهلوان
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیده ستایش ضیاء
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آرش دریازاده
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی عوفی پور
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی