بهبهان

بهبهان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهره ارجمند پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6965
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
مبینا مشیدی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
آنیتا خشوعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
سیده آرمیتا میرعباسی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
ماهان قاسمی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده سارینا خاقانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
امیرعباس طاهری مقدم
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی
ملیکا شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
مبینا معقولی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
دادبین طیبی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد رادمنش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسام الدین علی نقی زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی
اشکان علی نقی زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد متوسل
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین بادفر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسن خواجه پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
یکتا صباغان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
احمدرضا ابول زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید رازقی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه قاسم پور قنواتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه مرادی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
علیرضا گل آور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا دادگرزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین احمدی منش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
سپهر فردایی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده آیدا موسوی نسب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
پریا امینی قنواتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
آناهیتا دینی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
زیتون موحد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
مهرسا رضا نسب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
پادینا پسندیده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
امیرمحمد غلامزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
رکسانا الهی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
علیرضا آقاجری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
زینب شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی
ملیکا ورزشی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلی