دزفول

دزفول - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیدآریا علوی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شیخ انصاری
آیلار هاشمی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
صبا برفر
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین اعلمی زاده
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شیخ انصاری
فاطمه سادات سیدنبیان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه کمری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علی خیراله بیاتیانی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شیخ انصاری
امین رضا جنتی پور
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شیخ انصاری
امیرمحمد بتی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شیخ انصاری
محمدمهدی بامشاد
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شیخ انصاری
سیده مینا آذریان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث سادات وسمه گر
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آذین کوهی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد اعتمادنژاد
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شیخ انصاری
پریا وحیدیان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرعباس پزشکی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شیخ انصاری
محمدمهدی صادقی عطار
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شیخ انصاری
دیانا عصاریان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه اکبری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
تینا زمان
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین مهبد
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شیخ انصاری
ابوالفضل رحیمی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شیخ انصاری
سیده پارمین محمودی نژاد دزفولی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مختارپورچهاربری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شیخ انصاری
فاطمه حمیدی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
رضا اثنی عشری
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شیخ انصاری
آیلین افرند
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین دهقان ابراهیمی
ششم دبستان - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان