اهواز

اهواز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ایلیا گچیان
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
ابوالفضل ملک زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
رضا اشنود
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
مهشید استاد
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
آبتین بهاروند
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
پرستو استادیان
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
یلدا دلور شاهولی زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
متین صابری
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
بهامین عباسیان
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
نیما رادفر
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
نوید شریف زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فراز لاهیجان زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6993
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مهیار کیانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6984
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
زینب نجف پور
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
پریا کدخدائی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
پریا زمردی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
محمد امین داوودی کورانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آذین معصومی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
مبینا امیرزاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2
ریحانه حقیقیت نیا
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
مریم سادات حسینی بهبهانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
نرگس رفیع
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
ابوالفضل سلطانی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
لیانا رویشدزاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
رعنا صالحی نژاد
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
حسین یزدان مهر
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
رضا محمدی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سوسن سادات موسوی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
محمد اسدی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
آرشیدا طهماسبی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6677
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
بهار بلال زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
ملینا محمدپور
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
مهسا وزیری زاده
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 1
محمدامین فرهادی نژاد
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فرزاد یاقوتی
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آرتمیس بهرادکیا
ششم دبستان - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
مدرسه فرزانگان 2