شيراز

شيراز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پارسانا موسوی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان2
ملیکاسادات فکورپور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7237
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان1
آیسا فریدونی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان1
مریم مجاهد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6941
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه طاهری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7087
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان1
ایرسا آزاد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان2
سیدپارسا هاشمی نسب
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7753
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
شهیددستغیب1
ریحانه نریمانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان2
سیدعرفان هادوی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
ریحانه رمضان زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7283
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان1
یاسمن نیکو
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان1
شیما عبدالهی زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد متین اورنگی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
سارا کربلایی دوست ابرقویی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا صادقی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7681
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان1
سیده روژینا طاهری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان1
سیده هلیا پرواس
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان2
مانا حسین زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان1
عارف فرامرزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
آناهیتا بمانا
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6703
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان2
نیوشا چراغزاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدمهدی صحرایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
ماریا قائدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان1
آنیتا قرمزیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان1
آتسز عسکری سروستانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
نوشاد
مهراد قدرت
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
محمدمبین امامی رودبالی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
امیررضا خلیلی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهیددستغیب1
ویونا برهانی حقیقی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6801
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان1
ثمین میر هادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7566
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
صبا میر هادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7525
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرعلی ریاحی دهکردی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیددستغیب1
حسین فرهی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیددستغیب1
سپهر بزمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
نوشاد
محمد هوشمند
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7606
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
مائده چاآبی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدامین یوسفی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب1
امیر رضا صیاد غجه بیگلو
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
آوا راسخ
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
یکتا قانع
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
امیر بارانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
مهیار محمدی زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7356
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
پارمیس زارع
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6649
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
آیسا رشته احمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
نگار مومنی بیگدلی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7095
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
ترنم رمضانی علی ابادی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6945
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا ترابی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
آرمان اختیاری اردکانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
نوشاد
امیر رضا قربانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیددستغیب1
گیلدا رضایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6829
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد گودرزی پروری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7472
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیددستغیب1
زهرا مشتری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
سارا قربانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
مبین مقیمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
صبا شمس
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7106
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرحسین خورشیدی مال احمدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیددستغیب1
آریا ایرانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
نوشاد
محمد پیروی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7062
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
محمد طاهری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیددستغیب2
سید محمدپارسا نوری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6917
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
آنیتا شریف زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان1
عزیزالله صفرزاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیددستغیب2