محمد شهر

محمد شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


علی سعادت
ششم دبستان - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان 1
مرضیه رحیم نژاد
ششم دبستان - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد حسین دولتی
ششم دبستان - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1