فرديس

فرديس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد هانی هدایتی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهید باهنر 2
دانیال عباس پور
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید باهنر 2