كرج

كرج - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سید بنیامین سعیدیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهید باهنر 3
محسن رمضانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهید باهنر 3
ابوالفضل مدیر روستا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهید باهنر 3
محمد خزائی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهید باهنر 3
سپنتا احمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهید باهنر 3
یاشار شیرانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید باهنر 4
روشا خلیل پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد صدرا صحرائی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6699
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهید باهنر 1
سیده رامیلا حاتمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 3
سید امیر عباس تقوائیان فر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید باهنر 3
پرهام مسجدیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید باهنر 4
آروین پیشوایی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید باهنر 3
امیر محمد ربانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید باهنر 3
امیر عباس بردبار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید باهنر 4
محمد ملکی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید باهنر 3
الهه مقدسی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
هستی دارابی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد حسین امیر خانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید باهنر 3
امیرعلی ترابی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید باهنر 3
محمد مهدی محمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید باهنر 3
امیر شایان حاتم نیا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید باهنر 3
هستی ابراهیمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 4
ریحان شعبانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
بهار رحمانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 3
رامیلا شکری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
الینا نیرومند
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
کوروش سوری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید باهنر 3
امیرحسین فرخ زاد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید باهنر 4
سید علی قریشی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید باهنر 3
کسرا رستمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید باهنر 4
فرهام همایون
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6661
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید باهنر 3
مهشید حاجی صفرعلی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 3
بنیامین غفاری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید باهنر 4
امیرحسین حمیدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید باهنر 1
امیر طاها دهقان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید باهنر 4
آرین حصار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید باهنر 1
ارشیا برزگر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید باهنر 1
زهرا کرمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 3
آرمیتا باقرلو
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 4
مهرآسا مهدوی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 4
امیر فرنام پیرجانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید باهنر 3
پارسا سعیدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید باهنر 3
سید عطا سید ثقلینی خسرو شاهی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید باهنر 3
پارسا قدمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید باهنر 3
یسنا جوکار دریسی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
ژینا کریمی مقدم
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد بهراد صادقیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید باهنر 3
آیدا اکرامیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
یاسیم زهرا اسدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان4
رادین جهادی نائینی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید باهنر 1
سهند احمدی رشاد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید باهنر 3
رضا شاپورزاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید باهنر 3
بنیامین معتمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید باهنر 3