نهبندان

نهبندان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هادی فرزان
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسن نیکرو
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه فرزان
ششم دبستان - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان