بيرجند

بيرجند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سپیده فرودی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
امیرپوریا حسنی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6915
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان ناصحی تبار
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
شایان شمالی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاسمین فرج زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا حنفی بجد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا بیدختی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سهیل رضائی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیایش عبیری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
فرزانه هاشمی مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد احمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
اندیشه خسروی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
رامین حق پرست
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده آتنا عبداللهی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس رافتی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سبحان عثمانی بجد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهلا رستگارمقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش حسن زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سارا کریمپورفرد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6962
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیار رمضانی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعلی صابری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمدامین حسینی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
غزل سادات موسوی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6730
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق اردونی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ترانه اطمینانی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
حسین دیانی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد هلال بیگی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی
شیوا الهیاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدبنیامین موسوی نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدسبحان ارجمندی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبینا جلایری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا جلایری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا ابراهیم آبادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6627
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حسنا بابائیان
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محیا احراری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مریم میری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مانی محمدیان
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرپارسا محمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
نگار هاونگی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سونیا صحرانورد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مهران علی زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
سلاله پارسا
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
پریا کوه جانی گوجی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مونس نبی زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
عمید گلکاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
سبا عربشاهی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسام متقی نیا
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد حسین پور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیارش نوری مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی