اميركلا

اميركلا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سید امیررضا موس زاده
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي