نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیده شادیا پورحجتی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا ازوجی
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا مهدی زاده
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان