نور

نور - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا صالحی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهیدبهشتی
کیان سیفی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمحمد بیدق
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ابوالفضل حیدری
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا فیاضی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نیما بابانیا
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی