بهشهر

بهشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


درسا الهی واحد
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان
روژان ولیان
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
رزیتا سهرابی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا حسن ذاتی رستمی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش خادمی گلوگاهی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي (طلايه داران )
دریا لایقی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
پریا لایقی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
سید امیر علی مصطفوی گرجی
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي (طلايه داران )