تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عرفان حسنی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد ژیان فر
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مبینا پورمهربان چروده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
آرشیدا دادخواه
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد گلین شریف دینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ثنا علی آبادی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
عمادرضا شکرزاده قاسم آباد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پویان ملاحسینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6745
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین اکبرکمالی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6938
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
دینا شکوری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
پریا جمالزاده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش رضائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
بردیا مجیدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی
غزل جوربندی ثانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
آراد ریاحی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نوید خلیل زاده مقدم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پرهام شعبانی ورکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا مومنی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی آقاجانی لزرجانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا ساعدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه خادمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهیار حسن مشائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
بهراد موسی بیگی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا خلعتبری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حمیدرضا نقی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرش قاسمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین بحری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارمین خسروی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
لعیا سام خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان