قائم شهر

قائم شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد حسین ولیان دوست
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سارینا فتح الهی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سینا اسدی تلوکی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6897
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
کسری عظیمی قادیکلائی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 7061
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارمیدا خوران
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
عرشیا تقی زاده تبریزی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آریانا لطفی عمران
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی احمدی کمرپشتی
ششم دبستان - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی