آمل

آمل - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نیوشا اسفندیار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
رایا رستگار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7109
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
سیده یلدا حسینی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6746
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
آنا یوسفی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین زراعت گر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
لعبت شکوهی نیاکی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا گازا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
نیکا جنگ جو
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیلا جنگ جو
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه یل‌
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدسام رحیمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فرزام یوسفی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوشین شاکری نوا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نگین خاکپور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6778
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مریم نوری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فرگل اسماعیلی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
کارن اسفندیاری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارینا جمشیدی نیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7088
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
نیما مستانی شیرازی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
پریا داودی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی نورانیان امیری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
فرنود غلام پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی