بابل

بابل - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهنا حسن پور
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7466
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا شمس تبار
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا عباسی لمسو
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 7212
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه فرهنگ مهر
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
سیده بهار صحابی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل اکبری امیر
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیده مهرسا موسوی کانی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6801
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
بهار نصراله پور نیازی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6886
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ذبیح نیا
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا طهماسب پور کریمی
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کسری بابائی جویباری
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رزا قربان نیا
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی غفارپوربیشه
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدیه جعفرپور
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سینا شمس تبار
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سپهر شمس تبار
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
صبا علی زاده
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علی سینا اکبری
ششم دبستان - بابل
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیدبهشتی