ساري

ساري - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سید آرتین سادات محسنیان
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
تیزهوشان
محمد امین عظیمی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا نوشین
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی محسنی معلم کلائی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا صالحی فر
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
ستایش امیری
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
آرمیتا خورشیدیان
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
ظفر ظفرمند
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل کاکوئی شورکائی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
شروین محمدی موزی بنی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
ترنم کلبادی پور
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مختاری کلکناری
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سید پرهام واردی کولائی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده مریم نبوی کارکمی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا مهردادی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا توکلی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 7625
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیکی قدمی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ویانا وظیفه دان
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فرنام احسان کمیشانی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین داداشی
ششم دبستان - ساري
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی