شيروان

شيروان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عمران اولیائی بلقان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
مهرناز خردمند
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
سحر حاجی زاده
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه سادات احمدی کلاته میرزا
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد رضائی مقدم رشوانلو
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
امیرعلی زراعتکار فاروجی
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
نصیبه برزویان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرمحمد قویدل
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
فاطمه شعبانی
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهراوه حیدری
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 1