بجنورد

بجنورد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بهار شیرزاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
محمد پولادی خراشا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرتین حجتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش بیدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا مقیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه حیدری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد کلماتی زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سایه ریحانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
آرش شکیبا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6763
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیما قربان زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین جهان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم رضائی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی جمالی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمهدی شفیق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
انوشه صفائی قهرمانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علی داری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6697
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الینا شریکیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا گریوانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد هدایتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی تیمورزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا رسولی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا محمدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین عرب
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا خانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نازنین درتومی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نیکدل
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مریم آینه بیگی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان توان خواه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
متین توان خواه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا حصاری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی جاجوندیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهشید آذری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهراد فرهادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي