بدره

بدره - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


تارا کاظمی
ششم دبستان - بدره
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
قبولی نداشتیم