ايوان غرب

ايوان غرب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد طاها خورانی
ششم دبستان - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرین قاسمی
ششم دبستان - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کیانا سبزی
ششم دبستان - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
بهار حیدریان
ششم دبستان - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان