دره شهر

دره شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نازنین دانیاری
ششم دبستان - دره شهر
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
قبولی نداشتیم
بهزاد حسنوند عموزاده
ششم دبستان - دره شهر
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نگار اسماعیلی
ششم دبستان - دره شهر
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
قبولی نداشتیم