ايلام

ايلام - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نیلیا مارابی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان1
کیانا علمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدحسین رضازاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
متین نوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زینب کسایی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
روژان ماموسی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
نازنین فاطمه کاظمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه منصوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
الناز فیض الهی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطیما شوهانی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
رضوان دوستی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
آرینا محمدی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا حمیدیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 7254
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین افسرده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا حیدری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا قلی زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بهار عزتی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي