بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آرمین مقبلی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فارابی
النا مرادی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
ثامن الحجج
دینا روشن ضمیر
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
ثامن الحجج
فاطمه زهرا شریفی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ثامن الحجج
امیرصالح میرزائی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فارابی
محمد رحمانیان
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فارابی
فاطمه بحری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ثامن الحجج
یاسمن مظفری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ثامن الحجج
ابوالفضل سرداری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فارابی
امیرعلی عباسی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فارابی
علی خسروانی شیری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فارابی
فاطمه زهرا جابری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ثامن الحجج
ژوبین گوارا
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فارابی