رودان

رودان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدعلی صفائی دهبارز
ششم دبستان - رودان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهیدحقانی