بندرعباس

بندرعباس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آتریسا موسویان
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان(2)
محمد مرتضوی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
اسدپور
مهدی مرتضوی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
اسدپور
محمدامین زاهدپیشه
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
شهیدحقانی
زینب کریمی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان(1)
فاطمه زاهد
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان(2)
مارال عالمی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان(1)
آریا خدابنده لو
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
اسدپور
سوفیا رحمتی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان(1)
محمد هادی رنجبر
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اسدپور
امیرمحمد دهقانی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اسدپور
فائزه رجبی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان(1)
فاطمه برخورداری احمدی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان(1)
دلارام امیری
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان(2)
فاطمه زمانی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان(1)
دینا مرادی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان(1)
سیده کوثر حسینی نسب
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان(1)
مائده کرد
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6620
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان(1)
زهرا دسترنج
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان(1)
فاطمه سلیمی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان(2)
رضا دولتی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اسدپور
حنانه علی محمدی
ششم دبستان - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان(2)