بندر گناوه

بندر گناوه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عباس رضائی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل وندا
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
آبتین خلوتی
ششم دبستان - بندر گناوه
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی