برازجان

برازجان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرحسین ناصحی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
راهنمایی زنده یاد شهید کردی
امید حاجی باقری فرد
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
راهنمایی زنده یاد شهید کردی
عباس صلح جو
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
راهنمایی زنده یاد شهید کردی
یاسمین باباعلی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
یاسمن آخوندی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
فاطمه دورودگاهی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
پریا محمدیان
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
پوران قاسمی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
مهدی حیدری
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
راهنمایی زنده یاد شهید کردی
ملیکا خواجه نوری
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان
سیده رزانا موسوی معجزی
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
راهنمایی فرزانگان