بوشهر

بوشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نیایش بهرامی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
زهرا حق جو
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
مبینا احمدی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
هلیا زارع عموئی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
پارمیدا منصوری
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
هستی صیانت
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
دینا محمدزاده
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
فاطمه مرادی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
سارا قوامی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
نرگس دهقانی
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
زهرا کریمی منش
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
فاطمه پورمند
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
کیمیا چتر سحر
ششم دبستان - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1