زابل

زابل - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


اقلیما شرفی
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
تیز هوشان
علیرضا نخعی مقدم
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی
امیر شیردل
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه گنجی
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیز هوشان
امیرمحمد مهدوی مقدم
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی