زاهدان

زاهدان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بنیامین مالکی مقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فاطمه زهرا شیخی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
سارینا صادقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان1
شروین شیرزایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
پوریا اکبری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ستایش میرشکاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان1
صدف شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان1
عطیه کشته گر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان1
هلنا انصاری مقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
فائقه دامن سبز
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان1
آرمین میری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ایمان یادگارزایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
رومینا سرگزی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان1
میترا میری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدصالح ریکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
سجاد موسایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
شایان ملک رئیسی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
یسنا سرگزی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد میرمقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرکیارش سراوانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
محمدصالح خواجه علیزاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرعلی جهانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ارشیا مجد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
سبحان رضائی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مانی ستوده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
فاطمه زاهدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2
الهه پیمان فر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
متین پردل
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
یاسین نصرتی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
امیرحسین غلام پور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
امیرپاشا شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سبحان هاشمزهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
وانیا غازی زاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
نادیا نیک بخت
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 2
عماد کیانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
هانیه کیخوائی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمهدی شهریاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
محمدمهدی کیخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فاطمه جانفرسانوری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدامین باستان
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
ریحانه شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
سیدمحمدصدرا سرحدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فاطمه حسن زهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
سیدایلیا حسینی سرحدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
معین خلیلی نیا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
کمیل بارانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
علیرضا بچاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
امیرعلی محمدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محدثه مشهدی بندانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
محدثه کیخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
مروارید نورا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 2
نیایش وقفی پور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد سالاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
طاها پودینه مودب
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ریحانه شهریاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدمهدی جلال زائی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سوگند قشقایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
یگانه هادیانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 2
دانیال مرادی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدسبحان گرگیج
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدبهشتی2
فاطمه هادی زاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان1
ریحانه مرادی سیاسر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 2